KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „NYKŠTUKAS“
KOKYBĖS SAMPRATA
Kokybės samprata nėra universali, ji priklauso nuo nacionalinio ugdymo turinio ir kultūrinių prioritetų. Auklėtojos siekia, kad ugdymo(si) procesas būtų lankstus, atviras, demokratiškas ir humaniškas. Pasirinkdamos ugdymo(si) būdus ir metodus auklėtojos atsižvelgia į konkretaus vaiko ar vaikų grupės patirtį bei galimybes, vaiko raidos laipsnišką kitimą.
Paprastai pripažįstamos dvi kokybės rūšys: struktūros kokybė ir proceso kokybė.
Struktūros kokybė.
 darželio finansavimas;
 darželio prieinamumas;
 pedagoginio personalo kvalifikacija ir tobulinimas;
 personalo darbo sąlygos;
 vaikų grupės dydis;
 fizinė darželio aplinka;
 darželio programa, strateginis planas, metinis veiklos planas.
Proceso kokybė.
 pedagogų bendravimas su vaikais;
 personalo bendravimas ir bendradarbiavimas;
 vaikų, personalo ir tėvų sąveika.
Anketinės apklausos būdu labiau analizavome darželioproceso kokybę.
1. Auklėtojos ir ugdytinio sąveika.
Labai gerai – 33%, gerai – 67%
2.Vaiko vertinimo sistema darželyje.
Labai gerai – 67%. gerai – 16%, patenkinamai – 16%.
3.Vaiko prigimtinių poreikių tenkinimas darželyje.
Labai gerai 50%, gerai 50%.
4. Kaip vertinate įstaigos darbuotojų bendradarbiavimą?
Labai gerai 33%, gerai67%.
5. Kaip vertinate įstaigos vadovo ir pedagogų bendradarbiavimą?
Labai gerai 33%, gerai67%
6.Kaip vertinate tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą?
Labai gerai 17%, gerai 83%.
7. Bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais sau keliate tokius uždavinius.
 Konsultuoti tėvus vaiko ugdymo klausimais.
Labai svarbu- 33%, svarbu 67 %.
 Organizuoti bendrus darželio ir šeimos pedagoginius veiksmus.
Labai svarbu – 33%, svarbu – 50%, vidutiniškai svarbu – 17%.
 Informuoti apie vaiko pasiekimus.
Labai svarbu – 33%, svarbu- 50%, vidutiniškai svarbu – 17%.
 Kurti grupės bendruomenę, skatinant tėvus aktyviau dalyvauti darželio grupės gyvenime.
Labai svarbu – 33%, svarbu50%, vidutiniškai svarbu – 17%.
 Pedagogiškai šviesti tėvus ir ugdyti jų pedagoginę kultūrą.
Labai svarbu – 33%, svarbu 50%, vidutiniškai svarbu – 17%.
8. Kas Jūsų nuomone labiausiai sąlygoja sėkmingą pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą?
Pedagogo noras bendrauti ir bendradarbiauti.
Labai svarbu – 67%, svarbu- 33%.
 Tėvų domėjimasis grupės gyvenimu.
Labai svarbu – 50%, svarbu – 33%, vidutiniškai svarbu – 17%.
 Tėvų domėjimasis ugdymo klausimais.
Labai svarbu – 33%, svarbu - 67%.
 Susiformavusi grupės tėvų bendruomenė.
Labai svarbu – 33%, svarbu -50%, vidutiniškai svarbu - 17%.
 Draugiški santykiai su pedagogais bei specialistais.
Labai svarbu – 67%, svarbu – 17%, vidutiniškai svarbu – 17%.
9. Nurodykite problemas, kurios labiausiai apsunkina Jūsų ir tėvų bendradarbiavimą.
 Nesuderinami reikalavimai, kuriuos išsikelia tėvai ir pedagogai.
 Grupės tėvų bendruomenės pasyvumas.
 Tėvų pasyvus dalyvavimas veiklose.
 Pedagogų menkos pastangos pažinti šeimos individualumą.
 Nepakankamas tėvų pedagoginis švietimas (paskaitos, disputai ir t. t.).
 Tėvų užimtumas.
10. Įvertinkite teiginius apie ikimokyklinės įstaigos mikroklimatą.
Kolektyve vyrauja įtampa.
Visiškai nesutinku – 33%, nesutinku – 50%, sutinku 17%.
 Bendradarbiai vieni su kitais elgiasi pagarbiai, draugiškai.
Sutinku – 100%.
 Kolektyve dalinamasi turima informacija laisvai.
Abejoju – 17%, sutinku – 83%.
 Dalytis atsakomybe komandoje yra įprastas dalykas.
Abejoju – 17%, sutinku – 83%.
 Santykiai geranoriški, vyrauja abipusės simpatijos.
Sutinku – 100%.
11. Ko, Jūsų manymu, reikėtų, kad ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis?
 Didesnės informacijos sklaidos tarp ugdymo proceso dalyvių (vadovų, pedagogų, tėvų) – 50%.
 Asmeninės iniciatyvos – 67%.
 Geresnių santykių su tėvais – 17%.
 Labiau išvystytų pedagogių bendravimo įgūdžių – 17%.
12. Įvertinkite kokie vyrauja kolegų santykiai darželyje.
 Draugiški – 83%.
 Dalykiniai – 17%.
 Konkurencingi – 0%.
 Priešiški – 0%.
13. Jūsų nuomone, ar įstaigos vadovas skiria pakankamai dėmesio įstaigos geram mikroklimatui formuoti?
Pakankamai 100%.
14 Pažymėkite 5 teiginius, kurie, Jūsų nuomone, labiausiai įtakoja kokybišką ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje.
 Pedagogų profesionalumas – 67%.
 Novacijų diegimas – 33%.
Gera materialinė bazė – 83%.
 Vaikų skaičius grupėje – 100%.
 Atitinkamas atlygis už darbą – 67%.
 Metodinės informacijos sklaida – 33%.
 Patalpos pritaikytos ugdymui – 0%.
Specialistų pagalba – 17%.
Atlikus apklausos analizę išaiškėjo, kad darželyje mikroklimatas geras, pedagogų bendravimas su vaikais kokybiškas, silpniausia grandis yra personalo ir tėvų sąveika.