Patvirtinta direktorės įsakymu „Dėl darželio vaiko gerovės komisijos sudarymo“

Vadovaudamasi LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“2011 m. balandžio 11 d. V-579;

T v i r t i n u tokios sudėties vaiko gerovės komisiją:

  1. Logopedė Danguolė Kviklienė – pirmininkas;
  2. Direktorė Violeta Kasparavičienė – narys;
  3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas Rasa Čekanauskienė – narys;
  4. Vaiko gerovės komisijos sekretorė Rasa Maželienė.

 

Direktorė                                                                                            Violeta Kasparavičienė