LOGOPEDĖ

DANGUOLĖ KVIKLIENĖ

Darbo laikas

I   8:00-12:10

II  8:00-12:10

III 8:00-12:10

IV 8:00-12:10

Logopedė teikia pagalba vaikams turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų.

Visapusiškai tiria vaikų kalbą (tarti, žodyną, rišliąją kalbą) nustato kalbos sutrikimo laipsnį ir pobūdį.

Veda logopedinias pratybas, parenka metodus bei ugdomąją medžiagą atitinkančią vaikų amžių bei sutrikimo pobūdį, fiksuoja ugdytinių pasiekimus.

Kviečia tėvus jungtis į korekcinį procesą – susipažinti su vaikų pasiekimais teikia metodines konsultacijas darbui namuose.

Dalyvauja  vaiko gerovės komisijos veikloje. Konsultuoja auklėtojas, kurių grupes lanko vaikai turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų, bendradarbiauja su įstaigos bendruomene.

Vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimus nustato miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT) arba mūsų įstaigos Vaiko gerovės komisija (VGK), po to kai tėvai kai tėvai kreipiasi su

prašymu( prašymo formą pateikia specialistas)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MUZIKOS PEDAGOGAS
JANINA SMILTNIKIENĖ

Darbo laikas:
I – 9,30 – 12,45
IV – 9,30 – 12,45
Muzikos pedagogas sudaro sėkmingą vaikams pateikiamos medžiagos išmokimą lemiančias sąlygas:

Muzikinės veiklos organizavimas įvairiomis formomis, sudarant galimybę išreikšti save pagal išgales.
Muzikos repertuaras vertingas meniniu, tautiniu, doroviniu požiūriu bei suvokiamas ir tinkamas atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikams.
Kūrybiškumas, patrauklumas, vaizdumas, humaniškumas.
Muzikinio ugdymo tikslai:

Ugdyti muzikinius gabumus
Žadinti vaikų domėjimąsi muzika
Lavinti muzikinius įgūdžius
Suteikti estetinių žinių

Muzikos pedagogas organizuoja daugelį darželio renginių. Dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse, konkursuose, projektuose, leidžia atsiskleisti vaikų gebėjimams. Suteikia daug teigiamų emocijų, ugdo artistiškumą, kūrybiškumą.